Fase 1.3: Beslutte etablering av partnerskapet

Beskrivelse

Et tilstrekkelig antall sentrale aktører i lokalsamfunnet tar stilling til og beslutter om et åpent og likeverdig partnerskap skal etableres for å øke bærekraften i et geografisk avgrenset byområde, og om de vil delta i dette arbeidet.

Hvem gjør hva?

  • Prosesslederen kaller inn til ett eller flere møter med sentrale aktører for å ta stilling til og beslutte om et åpent og likeverdig partnerskap skal etableres for å øke graden av bærekraften i det aktuelle område. Det utarbeidede beslutningsgrunnlaget fra forprosjektet brukes som underlag.

  • De involverte aktørene tar stilling til beslutningsgrunnlaget og egen involvering i etableringen av det foreslåtte partnerskapet.