Fase 2: Samle personer som leder an

Startpunkt

Partnerskapet er formelt stiftet og i drift, de første samarbeidspartnerne har forpliktet seg til å delta, og et målbilde for partnerskapet er lansert.

Beskrivelse

Et åpent og likeverdig partnerskap er avhengig av å ha en kjerne av personer med driv- og gjennomslagskraft. Personer som av egen vilje og kompetanse evner å initiere, styre, lede, koordinere og kommunisere arbeidet som utføres i partnerskapet. Disse personene organiseres i partnerskapets sentrale Arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal være flerfaglig.

Hvem gjør hva?

 • Ledelsen tar utgangspunkt i samarbeidsavtalen, utformer et utkast til Mandat for Arbeidsgruppen og sender det til partnerskapets styringsgruppe for behandling.

  • Arbeidsgruppen ledes av partnerskapets Nettverksleder, og har som kollegium ansvar for definerte oppgaver avstemt med Nettverksleder. Hvilke oppgaver arbeidsgruppen har ansvar for fastsettes av dem selv, men skal være forankret i felles målbilde og strategi.

  • Arbeidsgruppen skal være flerfaglig, slik at helheten i byutviklingen blir hensyntatt

  • Arbeidsgruppen bør være mellom 8-15 personer

 • Partnerskapets styringsgruppe behandler utkast til Mandat for Arbeidsgruppen, og nominerer deltakere til Arbeidsgruppen.

 • Ledelsen ferdigstiller Mandat for Arbeidsgruppen på bakgrunn av behandlingen i styringsgruppen.

 • Ledelsen innkaller de nominerte deltakerne i Arbeidsgruppen til første møte for konstituering av Arbeidsgruppen, valg av ansvarsområder og oppstart av arbeidet.

 • Ledelsen leder første arbeidsgruppemøte og sikrer at deltakerne er innforstått med sine og Arbeidsgruppens totale roller og oppgaver, og hvordan de skal ivareta dem.

 • Ledelsen innkaller til og leder arbeidsgruppemøter med hyppighet og innhold tilpasset partnerskapets drift.

Eksempler

Pådriv: Mandat for selvgående arbeidsgrupper

Resultater

 • Arbeidsgruppen er opprettet med ansvar for å sette i gang, styre, lede, koordinere og kommunisere oppgaver i partnerskapet.

 • Hver deltaker i Arbeidsgruppen har signert en forpliktende kontrakt om ansvar og bidrag.