Fase 3.3: Utforme delmål, kriterier og måleindikatorer

Beskrivelse

Utforme delmål, kriterier og måleindikatorer for strategier og tiltak som iverksettes for å nå hovedmålene.

Hvem gjør hva?

 • Ledelsen identifiserer og bestemmer et egnet rammeverk for kriterier og måleindikatorer for partnerskapet. Rammeverket må være egnet å bruke innenfor bærekraftig byutvikling. RFSC er et slikt rammeverk, og består av 5 dimensjoner:

  • Sosialt

  • Miljømessig

  • Økonomisk

  • Områdeutvikling

  • Styringsmessig

 • Ledelsen gjennomfører et innsiktsarbeid for å lage et best mulig grunnlag for utforming av delmål, kriterier og måleindikatorer knyttet til hovedmålene i strategien. Innsiktsarbeidet består gjerne av følgende aktiviteter:

  • Gjennomføre en situasjonsanalyse for aktuelt område (eks. kommuneplan og underliggende vedtak)

  • Gjennomføre en analyse av de viktigste målgruppene, som delmål, kriterier og måleindikatorer skal rette seg mot

  • Innhente beste praksis fra andre byer og områder, nasjonalt og internasjonalt, som har gjort, gjør eller skal gjøre lignende arbeid

  • Søke i standardiserte indikator-databaser for å undersøke hva som allerede foreligger av standard måleindikatorer som kan være egnet å bruke

 • Ledelsen tar utgangspunkt i strategien og utformer et første utkast til delmål, kriterier og måleindikatorer ved hjelp av egnede verktøy som RFSC og SoImpact.

 • Ledelsen iverksetter en kvalitetssikrings- og forankringsprosess på utkastet til delmål, kriterier og måleindikatorer som er utarbeidet. En viktig del av dette blir å teste ut indikatorene i det aktuelle området gjennom bred involvering av offentlige, private og frivillige aktører som inngår i partnerskapet.

 • Ledelsen utformer så et endelig sett med delmål, kriterier og måleindikatorer som skal benyttes til å verifisere at strategier og tiltak når hovedmålene.

Maler og verktøy

SoImpact - Verktøy for å identifisere indikatorer og måle resultater, virkninger og effekter av innsats for samfunnsinnovasjon