Fase 4.2: Community-bygging Pådrivere og samarbeidspartnere

Beskrivelse

Large-scale change can only occur when massive numbers of people rally around a common opportunity. They must be bought-in and urgent to drive change – moving in the same direction.

Community-bygging for Pådrivere, inklusiv involverte personer fra samarbeidspartnerne, skal bidra til stort engasjement og aktiv deltakelse fra Pådriverne i å øke bærekraften i området. Community-bygging omfatter i hovedsak tre hovedelementer:

 1. Informasjonsspredning

 2. Arrangementer

 3. Deltakelse i aktiviteter og prosjekter

Hvem gjør hva?

1. Informasjonsspredning

Formålet er å sørge for at Pådrivere mottar og sprer informasjon om det som foregår i partnerskapet på en måte som styrker deres engasjement og deltakelse i å øke bærekraften i området.

Nettsider

 • En Community Manager i partnerskapet er ansvarlig for å administrere Pådriver-siden på partnerskapets nettsider, og å synliggjøre Pådrivere og deres kompetanse og bidrag på en god måte.

Sosiale medier

 • Community Manager er ansvarlig for at det opprettes en lukket kanal (eks Facebook-gruppe) for Pådrivere, og at det er aktivitet på denne Facebook-gruppen som styrker Pådriveres engasjement og deltakelse. Dette ivaretas bl.a. gjennom

  • å legge ut informasjon om partnerskapet som informerer og engasjerer

  • å legge ut informasjon som inspirerer og inviterer til deltakelse

  • å fasilitere innlegg fra Pådrivere

 • Community Manager er ansvarlig for at det opprettes en åpen Facebook-side for partnerskapet, og at det er aktivitet på denne Facebook-siden som styrker Pådriveres engasjement og tiltrekker seg flere Pådrivere. Dette ivaretas bl.a. gjennom

  • å legge ut informasjon om partnerskapet som informerer og engasjerer, og får folk til å like, kommentere og dele

  • å legge ut informasjon om partnerskapet som inviterer til at folk registrere seg som Pådriver

E-post

 • Community Manager er ansvarlig for å sende epost til Pådrivere som styrker deres engasjement og deltakelse, bl.a.

  • jevnlige nyhetsbrev

  • forespørsler om deltakelse i konkrete aktiviteter og prosjekter

  • invitasjoner til arrangement

Egne samhandlingsverktøy

 • Community Manager er ansvarlig for at det i partnerskapet er tilrettelagt for god samhandling som kobler Pådrivere til andre Pådrivere, samarbeidspartnere, prosjekter og eksterne interessegrupper.

2. Arrangementer

Formålet er å sørge for at Pådrivere får invitasjon til og deltar på arrangementer som styrker deres engasjement og deltakelse i å øke bærekraften i området.

Pådriversamlinger

 • Community Manager er ansvarlig for at det arrangeres og at Pådrivere inviteres til Pådriversamlinger. En Pådriversamling kan blant annet omfatte:

  • community-utvikling / nettverksbygging / skape verdi for den enkelte

  • workshops om utvalgte prosjekter og/eller temaer

  • foredrag / presentasjoner

  • arbeid med egne oppgaver sammen med andre Pådrivere

  • nettverksbygging med andre Pådrivere

  • sosialt / feire suksesser

 • Pådriversamlinger er primært for Pådrivere og samarbeidspartnere, men kan utvides ved behov. De må planlegges godt, datoer bør fastsettes i god tid, det bør være påmelding til samlingene, og de krever god fasilitering.

Pådriverfrokoster

 • Community Manager er ansvarlig for at det arrangeres og at Pådrivere inviteres til Pådriverfrokoster. En Pådriverfrokost kan blant annet omfatte

  • foredrag / presentasjoner

  • nettverksbygging med andre Pådrivere og andre interesserte

 • Pådriverfrokost er er i utgangspunktet åpne arrangementer for både Pådrivere og andre interessenter knyttet til bærekraftig byutvikling. Datoer bør fastsettes i god tid, og det bør være påmelding til samlingene.

3. Deltakelse i aktiviteter og prosjekter

Formålet er å sørge for at Pådrivere får invitasjon til og deltar i aktiviteter og prosjekter som skal bidra til å øke bærekraften i området.

Prosjekter

  • Se punkt 6 Skape raske gevinster for en nærmere beskrivelse av hvordan prosjekter identifiseres, registreres, kvalifiseres og realiseres, og hvordan Pådrivere i den sammenheng involveres.

  • Community Manager er ansvarlig for at Pådriveres bidrag på konkrete prosjekter synliggjøres og anerkjennes i relevante informasjonskanaler.

Eksempler