Fase 4.3: Kartlegge beboere og lokale aktører

Beskrivelse

Kartlegge beboere og lokale aktører i det geografisk avgrensede byområdet som partnerskapet retter seg mot, slik at man har et godt grunnlag for å informere og involvere disse på best mulig måte i arbeidet med å øke bærekraften i området.

Hvem gjør hva?

  • Ledelsen legger premissene for hvordan gjennomføre en kartlegging av beboere og lokale aktører i området som partnerskapet retter seg mot, herunder hva som foreligger av kartleggingsresultater fra før av, hvem som skal gjennomføre kartleggingen og hvordan den skal finansieres.

  • Den som får ansvar for kartleggingen, gjennomfører den og presenterer resultatene for Ledelsen. Normalt adresserer kartleggingen følgende aspekter:

    • Overordnede planer og pågående aktivitet med tilhørende aktører i de ulike strøkene.

    • Oversikt over lokale aktører som er relevante for å sikre god brukermedvirkning, herunder beboergrupper, næringslivsaktører og grunneiere

  • Ledelsen tar stilling til hvordan resultatene fra kartleggingen skal brukes for å sikre god lokal brukermedvirkning og -involvering i arbeidet med å øke bærekraften i området