Fase 6.2: Oppfølging av prosjekter

Beskrivelse

Avklare hva som kreves for at et innmeldt prosjekt kan realiseres raskt og bli en suksess, og hva partnerskapet kan bidra med for at det skal skje.

Hvem gjør hva?

  • Prosjektansvarlig i partnerskapet (prosjektansvarlig) får varsel via digitale kanaler (eks. Slack og/eller e-post) om at det er meldt inn et prosjekt, og går gjennom idébeskrivelsen for å i finne ut hva slags type bistand prosjektet ønsker.

  • Hvis idébeskrivelsen ikke er klar nok, tar prosjektansvarlig kontakt med den som meldte inn prosjektet (prosjekteier) og avtaler et 1-times initielt avklaringsmøte for å finne ut av dette. Det lages et kort referat fra møte.

  • Hvis prosjektet vurderes som aktuelt for partnerskapet, gjennomgår prosjektansvarlig oversikten over Pådrivere og samarbeidspartnere, og identifiserer aktuelle kandidater (Pådrivere) for et 1-times rådgivingsmøte med prosjektet.

  • Ved behov ber prosjektansvarlig om ytterligere og utfyllende informasjon om prosjektet.

  • Prosjektansvarlig tar kontakt med prosjekteier og avtaler et 1-times rådgivingsmøte. Det er ønskelig at prosjektet stiller med flere personer.

  • Innkalling sendes ut til prosjekteier og aktuelle Pådrivere til et 1-times rådgivingsmøte.

  • Prosjektansvarlig forbereder og gjennomfører et 1-times rådgivingsmøte, avtaler konkrete aksjonspunkter og hovedstegene fremover.

  • Prosjektansvarlig lager og sender ut referat fra møtet.

Eksempler: