Fase 7.1: Gjennomføre strategisamlinger med samarbeidspartnere

Beskrivelse

Samarbeidspartnerne i partnerskapet spiller en viktig rolle i arbeidet med å styrke et åpent, likeverdig og flerfaglig partnerskap, og gjennom det skape vedvarende høy grad av bærekraftsutvikling i det aktuelle området. Det er således viktig å involvere dem aktivt i videreutvikling av det åpne og likeverdige partnerskapet som arbeidsform. Et godt virkemiddel for det er dedikerte strategisamlinger.

Hvem gjør hva?

  • Ledelsen tar på årlig basis utgangspunkt i gjeldende strategi og handlingsplan, utformer utkast til neste års handlingsplan og sender det til partnerskapets styringsgruppe for behandling.

  • Partnerskapets styringsgruppe behandler og formelt vedtar neste års handlingsplan.

  • Med utgangspunkt i gjeldende handlingsplan, lager Ledelsen en årsplan for strategisamlinger med samarbeidspartnerne. Hovedformålet med strategisamlingene er å involvere samarbeidspartnerne i arbeidet med å styrke et åpent, likeverdig og flerfaglig partnerskap, og gjennom det skape vedvarende høy grad av bærekraft i det aktuelle området. Dette skjer best gjennom å bygge opp strategisamlingene rundt konkrete problemstillinger av strategisk betydning for å øke endringstakten i den bærekraftige byutviklingen, videreutvikling av partnerskapet og forbedring av systemer, metoder, strukturer og retningslinjer for å øke graden av bærekraft i det aktuelle området.

  • Ledelsen planlegger og gjennomfører strategisamlingene i samsvar med årsplanen.