Hvorfor

Det er bred enighet om å arbeide for en mer bærekraftig utvikling; “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”.

Ambisiøse globale, nasjonale, regionale og lokale/kommunale målsettinger er satt. Vi vet at flere og flere søker seg til byene. En mer bærekraftig byutvikling er avgjørende for å nå disse målene, ikke minst gjelder dette de globale klima- og bærekraftsmålene.

Bærekraftig byutvikling er svært komplekst og omtales som et gjenstridig problem (wicked problem). Et gjenstridig problem kjennetegnes ved at verken problemet eller løsningen er kjent og ingen aktør kan forstå eller løse det alene. Vi må samarbeide for å lykkes.

Tradisjonelle privat-offentlige samarbeid fungerer godt på mange områder, men er ikke tilstrekkelig når vi står overfor gjenstridige problemer. Innovative anskaffelser er heller ikke alene nok til å virkelig løse opp i komplekse samfunnsutfordringer.

Vi trenger nye typer samarbeid. Samarbeid der innbyggere, private og frivillige aktører inngår likeverdige partnerskap med en eller flere offentlige aktører. Partnerskap der man står sammen om å definere problemene og utfordringene, utforme nye strategier og løsninger, og gjennomføre og evaluere disse. Flerfaglighet, åpenhet, tillit, tålmodighet og en dynamisk organisering kreves for å få det til. Det er en krevende samarbeidsform, som skaper store verdier når man lykkes.

Slike åpne og likeverdige partnerskap gjør oss i bedre stand til å se og jobbe helhetlig, og er et helt sentralt virkemiddel for byer som vil oppnå en mer bærekraftig utvikling.

Pådriv-metoden gir praktiske tips og strategiske råd for etablering og drift av slike partnerskap.